Základní pojmy v duchovním světě

jako_nahore_tak_i_dole-1.jpg

Zdroj

Existuje energie, která je tvořivá. Přesahuje současné chápání lidstva a stojí nade vším bytím. Lidé ji nazývají různě.  Bůh, Zdroj, Nejvyšší Světlo, každé náboženství má pro tuto energii svoje označení. Tato energie svou podstatou představuje absolutní lásku a mír. Je neustále přítomna a je součástí všeho.  Všechno živé z této energie vychází, když se rodí ve fyzickém těle a po opuštění fyzického těla se k Ní zase vrací. Tuto energii si představuji jako strom. Má spoustu větví a větviček představujících jednotlivá náboženství, jejich specifický výklad a přístup k této tvořivé energii, ale všechny se nakonec sbíhají do jediného kmene, do výchozího bodu, kterým je nekonečná absolutní láska.

Lidé jsou s touto energií neustále ve spojení prostřednictvím svého vyššího Já. Někteří si to uvědomují, jiní na toto spojení zapomněli. Je otázkou svobodné volby každého člověka, zdali existenci této energie přijme do svého života a v jaké podobě ji nechá proudit do svojí reality. Jestli organizovaně formou nějakého náboženství, nebo k ní přistoupí individuálně. Pro mne toto poznání znamenalo obrovskou úlevu a uklidnění, vyšuměl strach z toho, jestli žiju dost správně, pochopila jsem, že trestajícího Boha si vytvořili lidé k obrazu svému a nikdo takový není. Bůh, Zdroj, Nejvyšší světlo je všude a v každém z nás a přichází k nám jako absolutní, bezpodmínečná láska a mír. Takovéto přijetí nejvyšší tvořivé energie je bezpochyby velmi uklidňující a posilující.

 

Člověk

je duchovní bytostí přebývající ve hmotném těle. Jeho bytí není ohraničeno časem a pobyt v hmotném těle a mimo něj se střídají.  Pobyt v hmotném těle jsme zvyklí nazývat životem, energii, zahrnující podstatu člověka jako duchovní bytosti přecházející z jednoho života do druhého, vnímáme jako duši člověka.

Život jednotlivců se podobá naučné stezce. Každý člověk je jedinečná bytost a ve svém životě sbírá právě ty zkušenosti, které mu chybí na cestě v jeho duchovním vývoji. Zkoumá život ze všech jeho perspektiv a svými prožitky obohacuje pomyslnou knihu kolektivního vědomí, na kterou jsou napojeny všechny duchovní bytosti. Svým jednáním, svými myšlenkami, emocemi a činy proto utváří nejen svoji vlastní kroniku bytí, ale svým dílem přispívá i k rozvoji a kvalitě vědomí lidstva jako celku.

Pokud se člověk nachází mimo hmotné tělo, jeho vědomí je rozšířené a do obou těchto kronik může nahlížet a čerpat z nich informace. Může hodnotit svoje životy a plánovat, v čem se chce v dalším fyzickém životě zdokonalit, vidí svoje úspěchy, ale i to, kde udělal chybu. Svobodně se rozhoduje, jak bude jeho další život vypadat. Na tomto místě bych ráda zdůraznila, že v duchovní oblasti není nikdo a nic ve smyslu „trestajícího Boha“, tuto mystifikaci vytvořili sami lidé k obrazu svému, v duchovní oblasti je nejvyšší tvůrčí silou bezpodmínečná láska a ta v sobě neobsahuje negativní, čili nízké vibrace.

Pokud se člověk nachází ve hmotném těle, jeho vědomí se přizpůsobí podmínkám života ve hmotě a lidé mají přístup k informacím z obou kronik pouze v takové míře, aby jim to nebránilo v prožívání a objevování nových situací a zdokonalování sebe sama.

 

Duchovní pomocníci

Byl by omyl domnívat se, že ve vesmíru jsme jedinými duchovními bytostmi. Mimo lidské duše je vesmír „obydlen“ energetickými entitami různé duchovní úrovně. Tyto energie jsou nehmotné a žijí ve vyšších  vibracích, lidé v hmotném světě se s nimi mohou setkat pouze při výjimečných situacích, nebo v případě, že mají otevřenu tuto schopnost. Abychom tuto problematiku co nejlépe pochopili, lze ji v hmotném světě připodobnit např. k radiovým vlnám. To, že různé radiové stanice ladíme na různých frekvenčních vlnách dobře známe. Pokud si tento obrázek přeneseme do oblasti  energetických entit, můžeme říct, že každá entita má svoji vibrační frekvenci, která je jiná, než ta „lidská“, proto se běžně s těmito energiemi nemůžeme setkat. Vyladit se na ně může ale naše vyšší vědomí. Tato cesta je však pro většinu lidí zablokovaná, existují ovšem i výjimky, které právě přes svoje vyšší, neboli rozšířené vědomí s duchovními bytostmi komunikují. Komunikace se odehrává na neverbální, telepatické úrovni. Velmi známá je např. komunikace mezi médiem paní Ester Hicks a duchovní entitou nazývající se Abraham.

Jinými duchovními bytostmi ve vesmíru jsou andělé. Andělé pečují pouze o lidské duše, jsou jim nápomocní v každé situaci, lidé se na ně mohou obracet a žádat je o pomoc, kdykoliv ji potřebují.

Každý člověk má svého anděla strážného, který je s ním po celou dobu fyzického života a jeho úkolem je lidskou duši chránit. Není podstatné, jestli dotyčný člověk na anděly tzv. „věří“, starají se o každou lidskou duši. Jsou ale nesmírně potěšeni, když o nich lidé vědí a rozmlouvají přímo k nim.

Mimo anděly má mnohdy člověk ve své blízkosti i další duchovní pomocníky. Mohou to být duše blízkých lidí, kteříprávě pobývají v duchovním světě a fyzickému člověku mohou být nablízku např. ve chvílích, kdy řeší něco zvlášť závažného, nebo přijdou prostě jen tak na návštěvu.

Andělé i duchovní pomocníci ke člověku neustále mluví a ulehčují mu cestu, lidé je mohou vnímat prostřednictvím intuice, nebo např. ve snech.

 

Vibrace

Vibrace je základním projevem ve hmotném, fyzickém světě. Pokud bychom si hmotu rozložili na nejmenší dílky – buňky, molekuly apod., zjistili bychom, že nejsou statické, ale vytváří pohyb. Vibrace. Nejmenší částice hmoty patřící ke stejné skupině mají i stejné vibrace.  Např. buňky ledvin vibrují jinak, než buňky jater, nebo dalších orgánů, specifické jsou vibrace jednotlivých minerálů, rostlin a všech dalších složek okolního světa. Svoje vibrace mají i emoce, myšlenky. Vibrace tvoří základ neverbální komunikace hmotného i nehmotného světa.

Tak jako je pro programy v počítači potřebné určité komunikační prostředí, které umožňuje na počítači pracovat, mají i vibrace svoje specifické prostředí, které jim umožňuje šířit se. Tímto prostředím je vesmírná energie, která na Zemi proudí z kosmu. Je to univerzální energie, která má v sobě více podsložek. Jednou z nich je energie zvaná Prána, která vyživuje vše živé na Zemi. Jinou podsložkou je i Akáša , která je obrovskou databází všech informací, které lidstvo svými životy vytvořilo, jedná se o kroniku lidstva. I Akáša je sestavena z podsložek a těmi jsou osobní databáze jednotlivých duší. Do osobních databází se zapisují všechny informace z každého absolvovaného života té které duše. K informacím z Akáši mají přístup pouze duše, nacházející se mimo fyzické tělo, protože pouze v této době je duši k dispozici její rozšířené vědomí, prostřednictvím kterého lze z Akáši informace čerpat. Schopnost napojení na Akášu je ve fyzickém těle otevřena jen malému množství duší.

Pro člověka je velmi důležité, rozhodující,  rozlišovat to, v jakých vibracích se v ten který okamžik nachází. Přesným ukazatelem aktuálního stavu jsou emoce. Čím nižší vibrace jsou, tím se člověk cítí hůř. Mezi nízkovibrační emoce patří strach, úzkost, apatie, smutek, lítost, nervozita, hněv, vztek, nenávist a pod. K vysokofrekvenčním vibracím můžeme přiřadit radost, nadšení, spokojenost, lásku, soucit, štědrost, vnitřní vyrovnanost, klid… Už při pouhém vyslovení názvu té které emoce cítíme jejich vibrační rozdílnost.

Emoce jsou nepostradatelným pomocníkem při vědomém budování života každého člověka.

 

Zákon přitažlivosti – Člověk jako přijímač i vysílač

Zákon přitažlivosti je nerozlučně spjatý s vibracemi a emocemi. Pracuje na principu „stejné přitahuje stejné“. Z řečeného vyplývá, že vůbec není lhostejné v jakých vibracích, potažmo emocích se nacházíme. Člověk totiž působí současně jako přijímač i vysílač a do svého okolí vysílá vibrace právě té emoce, v které se nachází. Tyto emoce se současně promítají přes jeho mozek i do myšlenek. Tento vibrační náboj se šíří směrem od zdroje –čili od člověka – na platformě vesmírné energie a přitahuje k sobě jako magnet energii téhož vibračního potenciálu, která se už např. zhmotnila v podobě různých „náhod“, nebo situací. Z úhlu tohoto pohledu je jasné, že se bude jednat přesně o ty situace, o takový průběh událostí, o které si člověk svým vibračním nastavením říká, čili si je přitáhne.

Pokud jedinec tuto informaci nemá, je jeho život hříčkou neučesaných emocí a náhlých životních zvratů. Jestliže se ale lidé naučí využívat zákon přitažlivosti ve svůj prospěch, jejich život může zkrásnět a rozkvést. Je totiž na každém z nás, jak se rozhodneme, že se chceme cítit, jak se rozhodneme, jakou vibraci budeme do svého okolí vyzařovat. Toto je pouze naše volba, zákon svobodné vůle.

Radoslava LOUCKÁ
Přináším světlo a barvu do každodenní reality vašich světů. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře
  • Stáhněte si e-book zdarma

    Jsou věci, které "RETRO" nikdy nebudou...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky